Relógio Circuitos Pic Basic com PIC16F628 e um Termômetro

sábado, 10 de julho de 2010 0 comentários


PIC-16F628 CLOCK e termômetro feito pelo Circuito 7

percebi que eu explico abaixo as várias fases de relógio e termômetro. O sensor de temperatura é utilizado em todos os DS18B20 projetos.

Circuito-1: Este sinal de clock do circuito criado por método de corte. LCD display usado como um indicador. DS18B20 sensor utilizado como um sensor de calor.

    clique na imagem p/ Ampliar

'*********************************
'* Name  : KESMETMR0.BAS
'* Author : [Erol Tahir Erdal]
'* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE]
'*     : All Rights Reserved
'* Date  : 23.04.2005
'* Version : 1.0
'* Notes  :
'*     : (1) LCD
'*********************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=%11110000  'PortB tamamı giriş yapıldı.
TRISA=000111  'A portu tamamı çıkış yapıldı.
'----------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F628           'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off      'MCLR pini kullanılıyor.
@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
'@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
'-----------------------------------------------------------------
DEFINE LCD_DREG PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
define LCD RWREG  PORTB  'LCD R/W Bacağı Hangi Porta bağlı?
define LCD_RWBIT  2    'LCD R/W Bacağı Hangi bite bağlı ?
DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
DEFINE LCD_RSBIT 1 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
DEFINE LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
'DEFINE OSC 4
'-----------------------------------------------------------------
ON INTERRUPT GoTo KESME  'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=%10000101  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7  '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
'-----------------------------------------------------------------
Comm_Pin  VAR Portb.0   ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy    VAR BIT     ' Busy Status-Bit
HAM     VAR WORD    ' Sensör HAM okuma değeri
ISI     VAR WORD    ' Hesaplanmış ISI değeri
Float    VAR WORD    ' Holds remainder for + temp C display
X      VAR WORD
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11  '  +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI  CON 1      ' Negatif_Cold = 1
Deg     CON 223     ' ° işareti
SIGN    VAR BYTE    ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP    VAR BYTE     ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SAYAC    VAR  BYTE
SN     VAR  BYTE
DAK     VAR  BYTE
SAAT    VAR  BYTE
GUN     VAR  BYTE
symbol SEC=PORTA.0
SYMBOL YUKARI=PORTA.2
SYMBOL ASAGI =PORTA.1
'------------------------------------------
CLEAR 'tüm değişkenler sıfırlandı
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1

'-----------------------------------------

BASLA:
   GOSUB EKRAN0    'SAATİ EKRANA YAZ
   if SEC=0 THEN AYAR 'MODE TUŞUNA BASILMIŞ İSE AYAR'A GİT
   gosub SENSOROKU   'SONSÖR OKU VE SICAKLIĞI EKRANA YAZ
   GOTO BASLA

EKRAN0:
    LCDOUT $FE,$84,DEC2 SAAT,":",DEC2 DAK:RETURN

AYAR:
    WHILE SEC=0
    WEND
HOUR: GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$84
    lcdout $FE,$0E 'ÇİZGİLİ KURSÖR AÇIK
    IF SEC=0 THEN MINBIR
    IF YUKARI=0 THEN
     SAAT=SAAT+1
     IF SAAT=24 THEN SAAT=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      SAAT=SAAT-1
      IF SAAT=255 THEN SAAT=23
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO HOUR

MINBIR: WHILE SEC=0
    WEND

MINUTE: GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$87
    IF SEC=0 THEN SECBIR
    IF YUKARI=0 THEN
      DAK=DAK+1
      IF DAK=60 THEN DAK=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      DAK=DAK-1
      IF DAK=255 THEN DAK=59
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO MINUTE

SECBIR: WHILE SEC=0
    WEND
SECOND:
    GOSUB EKRAN0
    LCDOUT $FE,$8A
    IF SEC=0 THEN ARA
    IF YUKARI=0 THEN
      SN=SN+1
      IF SN=60 THEN SN=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      SN=SN-1
      IF SN=255 THEN SN=0
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO SECOND

GECIKME:
    FOR X=0 TO 1800
    PAUSEUS 100
    NEXT
    RETURN

ARA:  LCDOUT $FE,$0C
    WHILE SEC=0
    wend
'    gosub GECIKME
    goto BASLA

'-------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ ----------
SENSOROKU:
      'ham=$FE6F:Gosub hesapla:RETURN bu satır normal devrede silinecek
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN

Hesapla:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-"
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10
    GOTO GEC
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    '
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=ISI/1000
  LCDOUT $FE,$C4,Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float)," ",Deg,"C " '2. satırda ısı
  RETURN

DISABLE
KESME:
   SAYAC=SAYAC+1 'kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64 (bölme)
   IF SAYAC=61 then '61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
     SAYAC=0    'sayaç sıfırlanıyor
     SN=SN+1
     toggle portb.0    'saniye değeri bir artırılıyor
      IF SN=60 THEN 'saniye 60 olmuş ise 1 dakika süre geçti ohalde
       SN=0    ' saniye sıfırlanıyor
        DAK=DAK+1  ' dakika değeri bir artırılıyor
         IF DAK=60 then  'dakika 60 olmuş ise 1 saat süre geçti
           DAK=0     ' dakika sıfırlanıyor
           SAAT=SAAT+1  ' saat değeri bir artırılıyor
            IF SAAT=24 THEN 'saat 24 olmuş ise 1 gün geçti
              SAAT=0    'saat sıfırlanıyor
'              GUN=GUN+1   'gün değeri bir artırılıyor
'               IF GUN=365 THEN GUN=0 'gün 365 olmuş ise
            endif          'gün sıfırlanıyor 1 yıl geçti
         ENDIF
      ENDIF
      lcdout $fe,$89,":",DEC2 SN
     ENDIF
CIK:   INTCON.2=0    'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
     RESUME
     ENABLE

END


Circuito 2: Este circuito como um indicador da hora e minuto, eu uso o display de 7 segmentos.  também o sinal de tempo gerado pelo método.'*****************************
'* Name  : KESMETMR0.BAS
'* Author : [Erol Tahir Erdal]
'* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE]
'*     : All Rights Reserved
'* Date  : 23.04.2005
'* Version : 1.0
'* Notes  :
'*     :  LED (2)
'*****************************
PORTA=0:portb=0
TRISB=0  'PortB tamamı giriş yapıldı.
TRISA=000111 'A portu tamamı çıkış yapıldı.
'-----------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F628           'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON       'Watch Dog timer açık
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON       'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF     'Kod Protek kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off      'MCLR pini kullanılıyor.
'@ DEVICE pic16F628, XT_OSC
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT 'Dahili osilatör kullanılacak
'---------------------------------------------------------------
'DEFINE OSC 4
'----------------------------------------------------------------
ON INTERRUPT GoTo KESME  'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
OPTION_REG=000101  'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
INTCON=%10100000 'Kesmeler aktif ve TMR0 kesmesi aktif
TMR0=0
CMCON=7  '16F628 de komparatör pinleri iptal hepsi giriş çıkış
'----------------------------------------------------------------
Comm_Pin  VAR PortA.4   ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy    VAR BIT     ' Busy Status-Bit
HAM     VAR WORD    ' Sensör HAM okuma değeri
ISI     VAR WORD    ' Hesaplanmış ISI değeri
Float    VAR WORD    ' Holds remainder for + temp C display
X      VAR WORD
Y      VAR BYTE
SAYI    VAR BYTE
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11  '  +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI  CON 1      ' Negatif_Cold = 1
Deg     CON 223     ' ° işareti
SIGN    VAR BYTE    ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP    VAR BYTE     ' Div32 bit hesap için geçici değişken
SAYAC    VAR  BYTE
SN     VAR  BYTE
DAK     VAR  BYTE
SAAT    VAR  BYTE
GUN     VAR  BYTE
symbol SEC=PORTA.0
SYMBOL YUKARI=PORTA.2
SYMBOL ASAGI =PORTA.1
'------------------------------
CLEAR 'tüm değişkenler sıfırlandı
PAUSE 200
 SAAT=13:DAK=24 : PORTB=255
'------------------------------
 HIGH PORTA.3
BASLA:
    IF Y>6 THEN
      IF Y>=11 THEN Y=1
      GOSUB EKRAN1
      GOTO ATLA
    ENDIF
    GOSUB EKRAN0

ATLA: if SEC=0 THEN AYAR 'MODE TUŞUNA BASILMIŞ İSE AYAR'A GİT
    gosub SENSOROKU   'SONSÖR OKU VE SICAKLIĞI EKRANA YAZ
    GOTO BASLA

EKRAN0:
    if sayac=30 then low porta.3
    X= SAAT DIG 1:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.2:PAUSEUS 2:LOW PORTB.2

    X= SAAT DIG 0:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.3:PAUSEUS 2:LOW PORTB.3 

    X= SN DIG 1:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.4:PAUSEUS 2:LOW PORTB.4

    X= SN DIG 0:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.5:PAUSEUS 2:LOW PORTB.5

'    X= sn DIG 1:GOSUB AL
'    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
'    HIGH PORTB.6:PAUSEUS 2:LOW PORTB.6

'    X= SN DIG 0:GOSUB AL
'    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
'    HIGH PORTB.7:PAUSEUS 2:LOW PORTB.7
    RETURN

AL:  LOOKUP X,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57],SAYI :RETURN
EKRAN1:
    LOW PORTA.3 :SAYI=0
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.2:PAUSEUS 2:LOW PORTB.2
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN SAYI=64
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.3:PAUSEUS 2:LOW PORTB.3

    x=(ISI DIG 1):GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.4:PAUSEUS 2:LOW PORTB.4
    x=(ISI DIG 0):GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.5:PAUSEUS 2:LOW PORTB.5
    X=10:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.6:PAUSEUS 2:LOW PORTB.6
    X=11:GOSUB AL
    SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
    HIGH PORTB.7:PAUSEUS 2:LOW PORTB.7
    RETURN
AYAR:
    WHILE SEC=0
    WEND
HOUR: GOSUB EKRAN0
    LOW PORTA.3
    IF SEC=0 THEN MINBIR
    IF YUKARI=0 THEN
     SAAT=SAAT+1
     IF SAAT=24 THEN SAAT=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      SAAT=SAAT-1
      IF SAAT=255 THEN SAAT=23
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO HOUR

MINBIR: WHILE SEC=0
    WEND

MINUTE: GOSUB eKRAN0
    LOW PORTA.3
    IF SEC=0 THEN ara
    IF YUKARI=0 THEN
      DAK=DAK+1
      IF DAK=60 THEN DAK=0
    ENDIF
    IF ASAGI=0 THEN
      DAK=DAK-1
      IF DAK=255 THEN DAK=59
    ENDIF
    GOSUB GECIKME
    GOTO MINUTE

SECBIR: WHILE SEC=0
    WEND

GECIKME:
    FOR X=0 TO 1800
    PAUSEUS 100
    NEXT
    RETURN

ARA:  HIGH PORTA.3
    WHILE SEC=0
    wend

    goto BASLA

'-------ISI SENSÖR OKUMA BÖLÜMÜ ----------
SENSOROKU:
      ham=$ff5e:Gosub hesapla:return 'NORMAL ÇALIŞMADA BU SATIR SİLİNECEK
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN

Hesapla:         ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-"
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10
    GOTO GEC
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    '
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
'  ISI = (HAM & $0FF0) >> 4 'ortadaki 8 biti maskele, ve sağa doğru 4 hane kaydır.
GEC:
  FLOAT = (ISI //1000)/100
  ISI=ISI/1000
'  Float = ((HAM.Lowbyte & $0F) * 625) ' Küsürat hesabı
'  LCDOUT $FE,$C4,Sign,DEC ISI,".",DEC1 (Float)," ",Deg,"C " '2. satırda ısı
  RETURN 

DISABLE
KESME:
   SAYAC=SAYAC+1 'kesme sayacı 1 sn= 61(sayac) x 256 (Tmr0) x 64 (bölme)
    IF SAYAC=58 then '61 adet kesme olunca 1 sn. süre geçiyor.(999424 us)
     SAYAC=0    'sayaç sıfırlanıyor
     SN=SN+1
     Y=Y+1    'saniye değeri bir artırılıyor
      if y<7 then high porta.3
      IF SN=60 THEN 'saniye 60 olmuş ise 1 dakika süre geçti ohalde
       SN=0    ' saniye sıfırlanıyor
        DAK=DAK+1  ' dakika değeri bir artırılıyor
         IF DAK=60 then  'dakika 60 olmuş ise 1 saat süre geçti
           DAK=0     ' dakika sıfırlanıyor
           SAAT=SAAT+1  ' saat değeri bir artırılıyor
            IF SAAT=24 THEN 'saat 24 olmuş ise 1 gün geçti
              SAAT=0    'saat sıfırlanıyor
'              GUN=GUN+1   'gün değeri bir artırılıyor
'               IF GUN=365 THEN GUN=0 'gün 365 olmuş ise
            endif          'gün sıfırlanıyor 1 yıl geçti
         ENDIF
      ENDIF
'      lcdout $fe,$89,":",DEC2 SN
     ENDIF
CIK:   INTCON.2=0 'TMR0 Kesme bayrağı sıfırlanıyor
     RESUME
     ENABLE

END
(continue Lendo)
Share this article :

Postar um comentário

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Circuitos Digital - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger